ورود

ایجاد حساب کاربری

غذاهای گیاهی

 • محصول : یک ظرف
 • سرو برای : دو نفر
 • مدت زمان پخت : 50 دقیقه
 • محصول : هشت عدد
 • سرو برای : هشت نفر
 • مدت زمان پخت : 15 دقیقه
 • محصول : يك ظرف
 • سرو برای : يك نفر
 • مدت زمان پخت : 20 دقیقه
 • محصول : يك ظرف
 • سرو برای : شش نفر
 • مدت زمان پخت : 90 دقیقه
 • محصول : يك ظرف
 • سرو برای : چهار نفر
 • مدت زمان پخت : 75 دقیقه
 • محصول : ده قطعه
 • سرو برای : ده نفر
 • مدت زمان پخت : 55 دقیقه
 • محصول : هشت قطعه
 • سرو برای : چهار نفر
 • مدت زمان پخت : 50 دقیقه
 • محصول : هشت قطعه
 • سرو برای : چهار نفر
 • مدت زمان پخت : 50 دقیقه
 • محصول : یک دیس
 • سرو برای : 4 نفر
 • مدت زمان پخت : 30 دقیقه
 • محصول : 2 کاسه بزرگ
 • سرو برای : 6 نفر
 • مدت زمان پخت : 240 دقیقه
 • محصول : يك ظرف
 • سرو برای : 4 نفر
 • مدت زمان پخت : 30 دقیقه
 • محصول : يك ظرف
 • سرو برای : دو نفر
 • مدت زمان پخت : 10 دقیقه